FujiYama’s blog

バイオリン弾きの日常的な生活の風景、感想などのブログです 政経もけっこうあります

オランダ語の初級 否定形 de negatie , geen of niet

英語のnot はgeenか nietを使って表現する。

(注 英語のofではなくオランダ語のofは英語の or の意味。)

1 GEEN 例文

Ik heb geen auto. 私は車を持っていない。

Ik heb geen kinderen. 私には子供がいない。

Ik spreek geen Spaans. 私はスペイン語を喋れない。

Ik heb geen 50 cent. 私は50セントも持っていない。

解説

Ik koop een auto.                Ik koop geen auto.              不定冠詞単数een名詞

私は車を一台買う。  私は車は買わない。

Ik ben een kat.                     Ik ben geen kat.                  不定冠詞単数een名詞

私は一匹猫を飼っている。私は猫は飼っていない。

Jan heeft een boek.             Jan heeft geen boek.          不定冠詞単数een名詞

ヤンは本を一冊持っている。ヤンは本を持っていない。

Ik heb problemen.               Ik heb geen problemen.     無冠詞(不定冠詞)複数形名詞

私にはいくつも問題がある。私は順調だ。

Hij heeft geld.                      Hij heeft geen geld.  不加算名詞

彼はお金を持っている。 彼はお金を持っていない。

Ik spreek Spaans.                 Ik spreek geen Spaans. 無冠詞言語

Ik heb 50 cent.                     Ik heb geen 50 cent.  数字

2 NIET 例文

Ik koop de auto niet. 私はその自動車を買わない。

Ik vind het toilet niet. 私はトイレが見つからない。

Ik werk niet.   私は働かない。

Ik ga niet werken.  私は働けない。

Ik ben niet oud.  私は年寄りではない。

Ik ga niet naar school. 私は学校へ行かない。

解説

Ik koop de auto.  Ik koop de auto niet.             主語+動詞+de名詞+niet

Els neemt de bus.             Els neemt de bus niet.          主語+動詞+ de名詞+niet

Ik vind het toilet.              Ik vind het toilet niet.            主語+動詞+het名詞 +niet

Ik koop de appels.            Ik koop de appels niet.         主語+動詞+de名詞+niet

Jan werkt.                         Jan werkt niet.                      主語+動詞+niet

De zon schijnt.                  De zon schijnt niet.              主語+動詞+niet

Hij kan werken.                 Hij kan niet werken.             主語+動詞+niet+第二動詞

Nederlands is moeilijk.     Nederlands is niet moeilijk. 主語+be動詞+niet+形容詞

Els en Jan zijn samen.       Els en Jan zijn niet samen.   主語+zijn+niet+形容詞

Ik ben oud.                       Ik ben niet oud.   主語+zijn+niet+形容詞

Els gaat naar school.         Els gaat niet naar school. 主語+動詞+niet+前置詞+

Ik woon in Oostende.       Ik woon niet in Oostende.   主語+動詞+niet+前置詞+

Ik woon in een huis.         Ik woon niet in een huis.     主語+動詞+niet+前置詞+

De leraar is in de klas.      De leraar is niet in de klas.  主語+zijn+niet+前置詞+

 

不定冠詞単数と無冠詞複数と不加算名詞と無冠詞言語と数字の否定はgeen+名詞のワンパターンになる。

一方nietは英語と同じか似た用法が①be動詞+niet+形容詞と②動詞+niet+第二動詞と③be動詞+niet+前置詞+の3パターン。

英語とは異なる用法が①主語+動詞+deまたは het名詞+niet②主語+動詞+niet③主語+動詞+niet+前置詞+の3パターン。

 

不定冠詞単数 onbepaald artikel singularis onbepaaldペアになっていない

不定冠詞複数 onbepaald artikel pluralis

冠詞のない言語 taal zonder artikel   zonderない英without, no

数値 getal ,getallen      英amount number

定冠詞 bepaald artikel                                  bepaald特定の ある何々

ひとつの動詞だけ alleen een verbum  alleenだけ英only  verbum動詞

第二動詞 extra verbum     extra 英additional second

追加情報 extra info

前置詞 prepositie      in op naar met 英preposition